Comptabilitat, Fiscal, Laboral i Auditoria

Des de l’àrea d’ASSESSORIA d’empreses, advice inn i el seu equip d’economistes i graduats socials presta els següents serveis:

 • Mecanització i/o revisió de la comptabilitat a casa del clients o a les nostres oficines
 • Confecció de la comptabilitat de l’empresa amb aportació de factures i altres documents comptables segons normativa vigent
 • Tancament de l’exercici comptable
 • Confecció dels estats financers
 • Presentació d’estats financers a entitats financeres
 • Confecció i presentació de l’Impost de Societats i Comptes Anuals
 • Legalització de llibres oficials de societats mercantils
 • Tutoria en la direcció de l’empresa

 

 • Informes econòmics: informes de valoració d’empreses, informes de plans de viabilitat i altres informes especials.
 • Peritatges econòmics per a actuacions judicials i extrajudicials
 • Estudi, anàlisi i implantació d’actuacions de millora en temes de rendibilitats, costos, ajuda financera, pressupostos, quadres de comandament, … per les empreses.
 • Organització del control intern i redacció de manuals de procediments,
 • Elaboració de pressupostos i seguiment del compliment dels mateixos
 • Auditoria de Comptes Anuals,
 • Due dilligence
 • Compliance

 

 • Assessorament en la liquidació d’impostos
 • Tràmits, assistència i representació davant dels organismes oficials en cas de requeriment i/o inspeccions: Hisenda i Generalitat
 • Declaració de Renda i Patrimoni de les persones físiques
 • Planificació de la tributació fiscal tant per empreses com per particulars
 • Fiscalitat Internacional: planificació i anàlisi de les seves conseqüències (doble imposició i tributació de no residents)
 • Planificació fiscal de successió d’empreses en l’àmbit de l’empresa familiar

 

 • Confecció de nòmines i TC pel conjunt de treballadors de la seva empresa,
 • Altes, baixes, modificacions de contracte, jubilacions, pensions i acomiadaments,
 • Tràmits, assistències i representació davant dels organismes oficials (Seguretat Social)
 • Representació davant la Inspecció de Treball (CMAC i/o Jutjat)
 • Estudi de la situació laboral i fiscal en la jubilació,
 • Reestructuracions empresarials

COMPTABILITAT

Que sigui útil per la presa de decisions

FISCAL

Amb una bona planificació durant tot l'any per minimitzar l'impacte fiscal

LABORAL

Donant valor i importància a cada lloc de treball

AUDITORIA

Que ajudi a millorar processos i donar informació util per la presa de decisions